ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ERIC-PLANT BVBA, BEDRIJVENLAAN 7C, B-9080 LOCHRISTI

Door het overmaken van een order aanvaardt de koper uitsluitend de geldigheid van onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zonder rekening te houden met de algemene aankoopvoorwaarden die op zijn handelsformulieren zouden vermeld zijn.

1. De risico’s en de kosten van de levering en de afhaling zijn ten laste van de koper, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt bedongen.
2. Aanbiedingen : Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3. Opzeg : Een order kan door de VERKOPER geannuleerd worden zonder schadevergoeding, ook wanneer het reeds schriftelijk bevestigd is :
a) wanneer de koper een vroegere verbintenis niet is nagekomen;
b) wanneer de kredietverzekering om solvabiliteitsredenen een negatief advies formuleert over de koper;
c) in geval van overmacht of misgewas.
Indien de afhaling of de aanvaarding van de gekochte goederen niet gebeurd is op het in de overeenkomst voorziene tijdstip, kan de verkoper ofwel het nakomen van de door de koper aangegane verbintenis eisen ofwel het contract verbreken. Voor de ontbinding van het contract volstaat een aangetekende brief. In dit geval zal door de koper een schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs verschuldigd zijn, op grond van de bepalingen artikel 1126 en volgende van het B.W.
4. Prijzen : Worden bepaald in EURO en zijn uitsluitend in EURO betaalbaar, tenzij anders vermeld op de
factuur. Er worden individuele afspraken gemaakt i.v.m. transport, verpakking en dergelijke. De kosten verbonden aan de verkoop, zoals BTW, douanerechten en andere taksen en lasten zijn ten laste van de koper.
5. Kwaliteit : De geleverde of afgehaalde goederen zijn van goede hoedanigheid. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen van geringe omvang aan te brengen aan de maten en de variëteiten zonder voorafgaande verwittiging. Verantwoordelijkheid over groei en bloei stopt na aanvaarding van de goederen door de klant. Het fytosanitair getuigschrift, afgeleverd door de Belgische dienst voor Plantenbescherming, is geldig onder partijen, zelfs in geval van afkeuring door de diensten van het land van bestemming.
6. Verpakkingen : De verpakkingen worden niet teruggenomen door de verkoper.
7. Levering : De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van de verkoper. De
volledige verzendingsonderrichtingen dienen door de koper tegelijk met zijn order verstrekt. In zover de koper geen of onvolledige onderrichtingen met zijn order verstrekt heeft, geschiedt de verzending naar best vermogen in het belang van de koper. De geleverde goederen blijven eigendom in hoofde van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag, rente en bijhorende kosten. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor de goederen van de verkoper en is aansprakelijk bij eventueel verlies.
8. Verzending : De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, indien deze zelf het transport
organiseert. Indien het transport door Eric Plant georganiseerd wordt, dan zijn de goederen verzekerd door een CMR-verzekering
9. Klachten : In geval van transportschade of tekort moet de koper onmiddellijk na de aankomst der goederen zijn verhaal nemen tegen de vervoerder door opname van een protocol op het CMR-document. Andere klachten kunnen slechts in aanmerking komen wanneer ze uiterlijk 2 dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven of per fax ingezonden worden. Voor zichtbare schade is deze periode beperkt tot 24u na aankomst der goederen en moet de koper voorbehoud hebben gemaakt op de vervoersdocumenten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade (waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens) is uitdrukkelijk uitgesloten.
10. Betaling : Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke overeenkomst zal de betaling dertig dagen na factuurdatum, netto zonder korting, moeten geschieden. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning de wettelijke verwijlintrest verschuldigd van 7% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank, conform de Europese Richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand sinds 07/08/2002 van kracht in België. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies
ontstaan door de laattijdigheid. Indien de koper op een ongerechtvaardigde wijze in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag ten titel van schadevergoeding met 15% worden verhoogd met een minimum van 150 EURO. Alle incassokosten zijn ten laste van de koper.
11. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, fusie of opslorping aangaat of in staat van vereffening verkeert of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft de verkoper het recht om elke koopovereenkomst –al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd- als van rechtswege ontbonden te beschouwen door het zich enkel voordoen van één der hierboven opgesomde gebeurtenissen. Ook heeft de verkoper het recht om reeds overgedragen fondsen/goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schade en rente. In elk van deze gevallen zal de koopovereenkomst inderdaad van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief, daartoe door de verkoper aan de koper gericht.
12. Wetskeuze en rechterlijke bevoegdheid : In geval van betwisting zal enkel de Belgische Wetgeving van
toepassing zijn en alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd zijn.
13. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan aan de verkoper, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.